Hackpads are smart collaborative documents. .
894 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 894 days ago
Tämä on Helsingin yliopiston Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen ylläpitämä avoin työtila. 

161 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 161 days ago
 • Jakakaa valta ja vastuu. Luottamus turvaa motivaatiota, valvonta syö sitä. Joissain asioissa tarvitaan selkeä roolitusta ja aikataulutusta. Silloinkin ihmisten on saatava muovata roolinsa itse.
 
 • Mitä vaikutusvaltaisempi ryhmä, sitä tärkeämpää on ottaa muut huomioon. Aluksi kannattaa keskittyä omaan ydinjuttuun ja myöhemmin laajentaa perspektiiviä.
Maija F
 • Kun etsitte tilaa toiminnalle, kysykää myös kirjastosta.
 
185 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 185 days ago
Maija F Fiksun aktiivin huoneentaulu
 
Pasi M
 • Hakeudu yhteistyöhön järjestöjen kuten paikallisseurojen kanssa. Ne eivät ole kilpailijoitasi vaan kumppaneitasi!
Maija F
 • Näytä muille esimerkkiä vastuullisesta aktivismista ja kannusta muitakin vastuullisuuteen, esimerkiksi tapahtumissa siivoamaan vähintään omat jäljet.
 • Kehitä ymmärrystä toimintasi merkityksistä erilaisten ihmisten ja toimijatahojen kannalta. Keskusteluta ehdotuksiasi tilanteissa, joissa ääneen pääsevät muutkin kuin samanmieliset!
Pasi M
 • Torju kaikkea eriarvoistumista - mutta hyväksy ihmisten erilaiset valmiudet toimia!
Maija F
 • Anna kannustavaa palautetta organisaatioille ja henkilöille, jotka helpottavat kansalaistoimintaa!
 • Jaa  hyviä kokemuksia kansalaistoiminnasta ja yhteistyömuodoista. Kerro, miten eri toimijat ovat sen saaneet aikaan!
 
 
 
213 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 213 days ago
mielestäni "nimellisvuokra" voisi olla myös "aktivointivuokra" tjsp, joka olisi ikään kuin markkinavuokra, jonka markkinahinta määrittyisi siten, että haluttu aktiivisuus pääsee tapahtumaan. Oikeastaan tarvittaisiin vain uusi "markkinoiden" määrittely haluttujen toimintojen näkökulmasta - tällöin periaatteessa vuokra voisi olla myös negatiivinen, jos jotain aktiivisuutta halutaan erityisesti tukea tietyssä paikassa? Virastollehan tärkeää on se, millaista lisäarvoa missäkin pystytään luomaan kaupunkiyhteisö(i)lle!
 
Maija F Kiinnostava ajatus,  kiitos Vesa! Aktivointivuokraan voisi  optiona yhdistää myös jotain kannustimia ja vaihtoehtoisia vuokranmaksutapoja. Vuokran saa alennettua kun lupaa vaikkapa pitää pihaa kunnossa, tai vuokra pysyy alhaalla niin kauan kun aktivistit järjestävät tilassa sellaista toimintaa joka täyttää jotkut erityiset paikallisia tarpeita palvelevat kriteerit tms. Kuitenkin vaihtoehtoina tavallinen korkeintaan nimellinen perusaktivointivuokra ilman noita, jolloin toiminta ei kaadu siihen jos jonkun kriteerin täyttäminen käy kuormaksi.
 
376 days ago
Unfiled. Edited by Pasi Mäenpää 376 days ago
 • Hyödynnä arkisia kohtaamisia toisten näkökulmista oppimiseen ja toimintatapojen kehittämiseen! Sovella oppimaasi ja jaa vinkkejä muille!
Pasi M
 • Pidä korvat auki ja toimi - älä vain reagoi!
 • Sinä olet jollekulle kaupungin kasvot.
 
735 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 735 days ago
Kunnat tarvitsevat yhdessä hyväksytyt pelisäännöt toimiakseen moninaistuvan kansalaisyhteiskunnan kanssa – niin järjestöjen, muilla tavoin järjestäytyneiden ryhmien kuin yksittäisten kansalaistenkin. Pelisäännöissä tärkeitä ovat linjaukset mm. kumppanuuksien muodostamisesta, kansalaistoiminnan rahoituksesta ja viranhaltijoiden toiminnasta sosiaalisessa mediassa. 
 
Demokratia merkitsee mahdollisuutta vaikuttaa yhteiskuntaan paitsi valmistelun ja päätöksenteon myös suoran toiminnan kautta. Perinteisen miten-valtuusto-edustaa-kuntalaisia-tarkastelun rinnalla nousee yhä monimuotoisempien edustavuuksien tarkastelu – keitä, mitä ja miten edustavat erilaiset toimijaryhmät ja niiden yksittäiset jäsenet? Tulevaisuudessa kunnanvaltuutetun asema muuttuu, kun kuntalaiset voivat kehittyvän teknologian ansiosta äänestää henkilöiden sijaan suoraan asioista.
 
Yhden luukun periaate avainasemassa
Moninaistuvassa kansalaistoiminnassa on mukana monia, joille toiminta hallinnon kanssa on vierasta, esimerkkinä lupien hakeminen tapahtumalle. Samalla hallinnossa jotkut viranhaltijat tuntevat kansalaistahojen kanssa toimimista paremmin kuin toiset. Niin kansalaisten kuin hallinnonkin kannalta on parasta, jos hallinto toimii kansalaisten suuntaan "yhtenä luukkuna". Sujuvimmaksi yhteistyö saadaan, jos kummallakin puolella on välittäjiä: hallinnossa ”yhden luukun viranhaltijoita” ja kansalaisyhteiskunnan puolella esim. välittäjäyhdistys.
 
879 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 879 days ago
Nuorten aktiivisuutta tukevan taloudellisen toiminnan houkuttavuuden lisääminen
Maija F Säännökset  toiminnan määrittymisestä voittoa tavoittelevaksi ehdollistavat myös  nuorten aktiivisuutta, yrittäjyyteen valmentautumista ja tulevia  toimeentulomahdollisuuksia. Esimerkiksi nuorten oma pienimuotoinen  kioskin pito tai kulttuuritilaisuudet, joissa esiintyjät rahoitetaan  keräämällä kolehti, eivät saisi johtaa tilanteeeen, jossa toiminta  yrittäjyydeksi tai rankaistavaksi harmaaksi taloudeksi määrittyessään heikentää nuorten mahdollisuuksia esim. opintotuen saamiseen. Vasta  toiminnan laajetessa yrittäjyydeksi siten, että nuori pystyy  ansaitsemaan sillä toimeentulonsa, voi olla perustelua kohdella häntä  tuki- ja veropolitiikassa eri tavoin kuin niitä, joilla vastaavia tuloja ei ole.
 
Kaupungin omistamien tilojen käyttöön saamisen helpottaminen 
Kaupungot omistavat tiloja, jotka ovat nyt käyttämättä. Tilojen saamista myönteistä kaupunkikehitystä tukevaan kansalaisten organisoimaan käyttöön vaikeuttavat mm. hitaat lupaprosessit , tiukat tulkinnat mm. rakennusmääräyksistä, kalliit maksut ja maksuihin liittyvä byrokratia. Kaupungit voivat tukea myönteistä kehitystä tarjoamalla näitä tiloja edullisesti asukas- ja muille paikallisyhteisöille kokoontumistiloiksi. Tätä tukevat tilojen käyttötarkoituksen muuttamisen helpottaminen (tästä myös Urban Helsingin kannanotossa  > Käyttötarkoitusnormi), lupaprosessien keventäminen tai jopa korvaaminen ilmoitusmenettelyllä (oppien mm. Rantakesä#yli130km -kokeilun kokemuksista ulkotilojen käytössä) sekä virastojen käytäntöjä ja yhteistyötä selkiyttävä kansalastoiminnalle kokonaisuutena myönteinen tilalinjaus.
 
894 days ago
Unfiled. Edited by Maija Faehnle 894 days ago
Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita kehittämään ja kommentoimaan työtilan dokumentteja (padeja). Hankkeen tutkijat Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle käyttävät työtilan materiaaleja hankkeen koosteissa ja muissa tuotoksissa, jotka kaikki tulevat avoimesti saataville hankkeen blogin kautta. Esimerkiksi huoneentauluista tullaan tekemään julkaisukelpoiset versiot. Työtilan materiaalit ovat kaikkien muidenkin vapaasti käytettävissä ehdolla, että lähteenä mainitaan https://kaupunkiaktivismi.hackpad.com.
 
 • Työtilan materiaaleista keskustellaan Kaupunkiaktivismi-Facebook-ryhmässäE. Jos et jo ole mukana ryhmässä, liity mieluusti! Voit ryhmässä esimerkiksi kertoa, mitä kohtaa olet jossain padissa muokannut tai millaisen uuden padin olet luonut ja kutsua muita kommentoimaan ja jatkamaan muokkausta. 
 
Members (11)
Maija Faehnle Vesa Kanninen Riitta-maija Hämäläinen Pasi Mäenpää Maija Jokela Maija Faehnle Jarmo Rinne Pekka Tuominen anna-maija.halme@uta.fi jarmo.rinne@uta.fi tiina.rattila@uta.fi

Create a New Collection

Cancel

Move XXX to XXX


XXX will be invited to the XXX on XXX.

Cancel

Contact SupportPlease check out our How-to Guide and FAQ first to see if your question is already answered! :)

If you have a feature request, please add it to this pad. Thanks!


Log in